Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

Úvod:

V súlade §24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade  nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov audítori, ktorí vykonávajú štatutárne audity aj u subjektov verejného záujmu, sú povinní zverejňovať správu o transparentnosti. Spoločnosť GA-AUDIT s.r.o. nevykonáva štatutárny audit u takých subjektov, preto nemá povinnosť uverejňovať správu o transparentnosti.