Slovo transfer znamená prevod. Jedná sa vlastne o prevod zisku pomocou oceňovania. To znamená tvorba takých cien, s ktorými je možné presúvať zisk do iného štátu, či za to, že materská spoločnosť má tam sídlo (často), alebo (a veľmi často) aby zdaňovanie bolo výhodnejšie v inom štáte, ale dôvod môže byť aj iný. Od roku 2017 sa povinne sleduje transferové oceňovanie aj u tuzemských závislých osôb.

 

Samozrejme každý štát chce, aby sa zdaňovali príjmy pochádzajúce z jeho  zdrojov na jeho území. Štáty OECD z horeuvedeného dôvodu vypracovali smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Slovenská republika pristúpila tiež k aplikácii tejto smernice, už v roku 1997 bola publikovaná prvá časť smernice vo Finančnom spravodajcovi.

 

Na dôkaz toho, že oceňovaním nie je zisk transferovaný (presúvaný) do iného štátu, alebo v rámci nášho štátu, je treba vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Ak to žiada daňová správa (môže žiadať nielen počas daňovej kontroly), treba predložiť do 15 dní (donedávna sme mali na to 60 dní). Dôkladnú dokumentáciu je takmer nemožné vypracovať behom 15 dní. Ak sa chcú firmy vyhnúť pokute, musia pripraviť dokumentáciu dopredu.

 

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2014 už neuprednostňuje tradičné metódy transferového oceňovania, ale je možné používať aj transakčné ziskové metódy, prípadne aj iné metódy. Smernica napriek tomu naďalej uprednostňuje tradičné metódy.

Podstatou tradičných metód je porovnávanie cien medzi závislými a nezávislými subjektmi.

Transakčné ziskové metódy vychádzajú z porovnávania zisku, ktorý sa vytvára v rámci skupiny firiem. Môže to byť delenie zisku alebo čisté obchodné rozpätie, prípadne iná metóda.

 

Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu treba povinne vytvoriť pre nadnárodné spoločnosti a pre ostatných subjektov, ktorí sú závislé osoby podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov v zmysle usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 .