Je to pomerne zložitá a zdĺhavá práca. Dôkladne treba k tomu rozanalyzovať činnosť subjektov, kde sa zúčastňujú na obchode závislé osoby v zmysle § 2 písm.n) zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov. Touto dokumentáciou sa dokazuje, že závislé osoby používajú nezávislé ceny pri spoločnom podnikaní (to znamená, že nepresúvajú zisky vytvorené v jednom štáte do druhého kvôli napr. výhodnejšiemu zdaňovaniu). Od roku 2017 sa povinne sleduje transferové oceňovanie už aj tuzemských závislých osôb.

 

Často bude potrebné k tomu analyzovať aj pomery v danom odvetví, v ktorom tieto subjekty podnikajú, ale aj údaje, ktoré je možné získať od konkurenčných firiem, ba aj o iných subjektoch, u ktorých je možné nájsť porovnateľné ukazovatele.

 

Daňová správa môže požadovať predložiť takúto dokumentáciu nielen počas daňovej kontroly, ale hocikedy. Termín na predloženie znížili oproti doterajšiemu z 60 dní na 15 dní od 1.1.2014. Táto doba nepostačuje na prípravu dôkladnej a postačujúcej dokumentácie.