Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

Vedenie účtovníctva v rámci spoločnosti EUREKO spol. s r. o. 

Pre fyzické osoby:

 

-          Paušálne náklady – potrebná evidencia a daňové priznanie, sociálne a zdravotné odvody

-          Daňová evidencia – potrebná evidencia a daňové priznanie, sociálne a zdravotné odvody

-          Jednoduché účtovníctvo

 • Denník
 • Evidencia DPH
 • Pomocné knihy a odpisy
 • Daňové priznania a výkazy
 • Sociálne a zdravotné odvody – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Daňová optimalizácia

 

Pre právnické osoby:

 

-          Podvojné účtovníctvo

 • Denník
 • Hlavná kniha
 • Evidencia majetku a odpisy
 • Evidencia DPH a daňové priznania
 • Daňové priznanie k dani z príjmu
 • Súhrnné výkazy k DPH – elektronicky
 • Daňová optimalizácia

 

Pre všetky subjekty:

 

-          Mzdová evidencia a personalistika

-          Potrebná evidencia, prehľady a hlásenia

-          Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a daní

-          Zákonník práce

-          Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov

-          Cestovné náhrady

-          Elektronická komunikácia so sociálnou a zdravotnou poisťovňou

-          Elektronická komunikácia s daňovými úradmi

-          Podnikateľské plány

-          Projektovanie pre banky, atď.

 

Daňové poradenstvo od roku 1993 v rámci firmy Ing. Jolana Takácsová,

Kancelária: ul. Z. Kodálya 769/29, 924 00  Galanta

 

-          Daň z príjmu:

 • Optimalizácia daňového zaťaženia
 • Výpočet základu dane z príjmov fyzických a právnických osôb
 • Poradenstvo k zákonu o daniach z príjmov a z hľadiska zákona o účtovníctve

 

-          Cestná daň

 

-          DPH

 • Poradenstvo v oblasti DPH
 • EU a 3. krajiny
 • Súhrnné výkazy (elektronicky)
 • Oslobodenie od DPH a koeficient
 • Nákup vozididel v SR a EU
 • Cestovné náhrady z hľadiska daní
 • Na území SR
 • Mimo územia SR (EU a 3. krajiny)
 • Vyslanie zamestnancov do zahraničia
 • Cestovné náhrady
 • Odvody (sociálne a zdravotné)

 

-          Zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia

 • Stále prevádzkarne – článok 5
 • Rezident – článok 4
 • Licenčné poplatky – článok 12
 • Zamestnanie – článok 15
 • Ostatné články
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

 

 

Audit účtovných závierok

 

-v rámci firmy GA – AUDIT s. r. o., ul. Z. Kodálya 769/29, 924 00  Galanta

 

S auditom účtovných závierok sa zaoberáme od roku 2001. Od roku 2014 už len v rámci spoločnosti GA – AUDIT s. r. o.

V prevažnej miere robíme audit pre podnikateľské subjekty, ktorí podnikajú v obchode, poľnohospodárstve,  priemysle,  stavebníctve a  poskytovaní služieb.

Tiež poskytujeme audítorské služby pre neziskový sektor (nadácie a ostatné subjekty) a pre verejný sektor (obce).

V rámci auditu pomáhame pri účtovných závierkach, poradíme pri výpočte daní a odložených daní, a tiež v ostatných zložitejších oblastiach napr. účtovanie zákaziek a cash flow. Tiež prekontrolujeme správny výpočet dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, prehľad peňažných tokov (cash-flow) ako aj vedenie účtovníctva.

V rámci auditu používame nemecké a anglické výrazy, predložíme potrebné listiny aj v týchto jazykoch.

Spolupracuejme aj s audítormi veľkej štvorky zo sveta v rámci konsolidovanej účtovnej závierky.