Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

Úvod:

V súlade §24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade  nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov audítori, ktorí vykonávajú štatutárne audity aj u subjektov verejného záujmu, sú povinní zverejňovať správu o transparentnosti.

 

Vlastníci a právna forma:

Ing. Jolana Takácsová, s bydliskom Diakovce 710, so sídlom v Galante ul. Z. Kodálya 769/29, ako konateľka spoločnosti GA – AUDIT s. r. o. vykonáva audity v súčasnosti už so štyrmi asistentkami audítora. Audítorka je členom Slovenskej komory audítorov od roku 2001, číslo licencie je 822. Od roku 2014 už vykonávame audit v rámci GA – AUDIT s. r. o., číslo licencie je 383.

 

Popis siete:

Audítorka a spoločnosť GA-AUDIT s. r. o. nie sú členmi žiadnej audítorskej siete. Audit vykonávame v zmysle Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiketu, ako aj zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

 

Popis systému kvality a vyhlásenie o účinnosti fungovania:

Vyhlasujeme, že kontrola kvality účinne funguje vo vykonávaných auditoch a o vnútornom systéme firmy v zmysle medzinárodného štandardu kvality (ISQC  a ISA 200 a 220), ktoré nadobudli účinnosť k 15.1.2009, ďalej v zmysle Etického kódexu audítora SKAU v platnom znení. Najdôležitejšími princípmi považujeme v systéme kvality: etické správanie, nezávislosť a objektívnosť, odbornú spôsobilosť, spoľahlivosť a dodržiavanie mlčanlivosti a dôvernosti.

Trvale našim cieľom je dosahovať maximálnu odbornosť a mimoriadne vysokú kvalitu auditu. Neustále sa staráme o zvýšenie kvality u našich zamestnancov a spolupracujúcich asistentov.

V maximálnej miere dodržujeme Etický kódex pre účtovných odborníkov (kódex IFAC) vydaný Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) a Etický kódex vydaný Slovenskou komorou audítorov.

 

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality uskutočnenej SKAU:

Posledná previerka zabezpečenia kvality práce audítora, ktorú vykonala SKAU, bola ukončená v r. 2012.

 

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom roku audítor vykonal audit:

 

 

 

Zabezpečenie nezávislosti audítora:

Pri výkone auditu pravidelne vyhodnocujeme nezávislosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. a Etického kódexu audítora v procese prijatia zákazky a tiež aj počas vykonávania auditu. Záznamy o nezávislosti sú súčasťou dokumentácie auditu.

Auditovaným jednotkám neposkytujeme žiadne služby, ktoré môžu ohrozovať našu nezávislosť (§ 19 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z.).

 

Vzdelávanie audítorského tímu:

Audítori a asistenti povinne sa zúčastňujú na všetkých akciách povinného vzdelávania audítorov organizovaného komorou audítorov (SKAU), len výnimočne, ak je to odôvodnené nezúčastňujú sa týchto školení.

Od roku 2015 pravidelne sledujeme aj iné formy vzdelávania, najmä e-learning organizované komorou.

V rámci tímu vedúci audítor pri každej príležitosti (každý deň) vysvetlí patričné predpisy a štandardy, pravidelne jeden člen tímu je poverený pripraviť materiál k určenej téme podľa plánu vzdelávania, ktorý je nevyhnutne potrebný k vykonanému auditu. Odbornú literatúru má k dispozícii každý člen audítorského tímu v kanceláriách spoločnosti a prístup je umožnený aj elektronicky.

Vyhlasujeme, že sa pravidelne vzdelávame horeuvedeným spôsobom.

 

Finančné informácie:

Tržby za audit za r. 2014

55%

Tržby za ekonomické a ostatné poradenstvo

43%

Tržby za ostatné činnosti

2%