Ak podnikateľ (fyzická či právnická osoba) splní z nasledovných troch podmienok aspoň dve  a to dva roky za sebou, môže sa stať mikro účtovnou jednotkou:

 

  1. Celková suma majetku pred odpočítaním oprávok alebo opravných položiek nepresiahla 350 tisíc €,
  2. Čistý obrat nepresiahol 700 tisíc € (účty 601,602,604),
  3. Priemerný počet zamestnancov nepresiahol 10.

 

Aká je nevýhoda? Treba prepracovať poznámky na iné, kratšie, čo neskoršie už bude výhodou. Teba mať taký účtovnícky software, ktorý umožňuje tlačiť aj takú súvahu a výsledovku. Tieto výkazy sú kratšie, avšak časové rozlíšenie aktívne je vykázané v pohľadávkach, pasívne v záväzkoch. Pri žiadosti o úveroch banky môžu požadovať aj doterajší vzor súvahy, výsledovky a poznámok. Také situácie zrejme budú aj v iných prípadoch. Okrem toho účtovná jednotka  musí zostavovať účtovnú závierku už kým splní podmienky. Teda nie je možné sa vrátiť ľubovoľne k pôvodným výkazom účtovnej závierky.

Aká je výhoda?

-          Časové rozlišovanie je jednoduchšie – lebo účtovná jednotka ho nemusí robiť ak sú nevýznamné,

-          Nemusia sa oceňovať cenné papiere reálnou hodnotou, čo by bolo zložitejšie a náročnejšie,

-          Je možné predložiť kratšiu a jednoduchšiu dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.