Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Opäť niečo čo veľkou pravdepodobnosťou ukráti podnikateľov. Od roku 2014 straty vytvorené u podnikateľov v minulosti budú môcť podnikatelia odpisovať 4 roky rovnomerne. Jedná sa o straty vytvorené v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013. Z roku 2009 (staršie straty už nemožno nijako) ešte je možné doteraz neumorenú stratu odpísať v daňovom priznaní za rok 2014 ( ak bude vytvorení dostatočne veľký [...]

  • Je to pomerne zložitá a zdĺhavá práca. Dôkladne treba k tomu rozanalyzovať činnosť subjektov, kde sa zúčastňujú na obchode závislé osoby v zmysle § 2 písm.n) zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov. Touto dokumentáciou sa dokazuje, že závislé osoby používajú nezávislé ceny pri spoločnom podnikaní (to znamená, že nepresúvajú zisky vytvorené v jednom štáte do druhého kvôli napr. [...]

  • Čo je daňová licencia? Je to vlastne minimálna daň z príjmu právnických osôb. U fyzických osôb minimálna daň za rok 2014 je 17,- €, a to tak, že do 17,- € sa nemusí zaplatiť.   Každá právnická osoba podnikateľská (okrem verejnej obchodnej spoločnosti) musí zaplatiť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014 minimálnu daň, a to:    Pri obrate menšej ako [...]

  • Od 1.1.2015 budú zmeny v odpisovaní investičného majetku. Zmeny v odpisovaní v tretej odpisovej skupine (čo bude výhodnejšie) sa týka nízky počet spoločností, ale tie, ktoré sú nevýhodné t. j. dlhšia doba odpisovania v štvrtej odpisovej skupine (najmä u budov a stavieb) sa týka mnohých. Spoločnosti mali prepočet nákladov a výnosov a rátali s tým, že budovy a stavby sa budú odpisovať 20 rokov. No [...]

  • Ak podnikateľ (fyzická či právnická osoba) splní z nasledovných troch podmienok aspoň dve  a to dva roky za sebou, môže sa stať mikro účtovnou jednotkou:   Celková suma majetku pred odpočítaním oprávok alebo opravných položiek nepresiahla 350 tisíc €, Čistý obrat nepresiahol 700 tisíc € (účty 601,602,604,641,642,a 648), Priemerný počet zamestnancov nepresiahol 10.   Aká je nevýhoda? [...]

  • Slovo transfer znamená prevod. Jedná sa vlastne o prevod zisku pomocou oceňovania. To znamená tvorba takých cien, s ktorými je možné presúvať zisk do iného štátu, či za to, že materská spoločnosť má tam sídlo (často), alebo (a veľmi často) aby zdaňovanie bolo výhodnejšie v inom štáte, ale dôvod môže byť aj iný.   Samozrejme každý štát chce, [...]