Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Od roku 2014 vrátane strát vytvorených v roku 2019 naďalej budeme odpisovať veľmi nevýhodne 4 roky rovnomerne, pričom môže sa stať, že niektoré štvrtiny nemôžeme odpisovať nikdy. Straty vytvorené v roku 2020 už môžeme odpisovať 5 rokov, pričom maximálne za jeden rok možno 50% straty vytvorenej v roku 2020 odpísať, teda stratu možno aj v [...]

  • Je to pomerne zložitá a zdĺhavá práca. Dôkladne treba k tomu rozanalyzovať činnosť subjektov, kde sa zúčastňujú na obchode závislé osoby v zmysle § 2 písm.n) zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov. Touto dokumentáciou sa dokazuje, že závislé osoby používajú nezávislé ceny pri spoločnom podnikaní (to znamená, že nepresúvajú zisky vytvorené v jednom štáte do druhého kvôli napr. [...]

  • Od 1.1.2020 bude možné odpisovať osobné automobily počas 2 rokov, ktoré majú druh paliva/zdroj energie v technickom preukaze: – BEV – batériové elektronické vozidlá (aj v kombinácii s iným zdrojom paliva alebo zdroja energie), – PHEV – Plug – in hybridné elektrické vozidlá (aj v kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie).

  • Od 1.1.2015 nastali zmeny v odpisovaní investičného majetku. Zmeny v odpisovaní v tretej odpisovej skupine (čo je výhodnejšie) sa týka nízky počet spoločností, ale tie, ktoré sú nevýhodné t. j. dlhšia doba odpisovania v štvrtej odpisovej skupine (najmä u budov a stavieb) sa týka mnohých. Spoločnosti mali prepočet nákladov a výnosov a rátali s tým, že budovy a stavby sa budú odpisovať 20 rokov, no [...]

  • Ak podnikateľ (fyzická či právnická osoba) splní z nasledovných troch podmienok aspoň dve  a to dva roky za sebou, môže sa stať mikro účtovnou jednotkou:   Celková suma majetku pred odpočítaním oprávok alebo opravných položiek nepresiahla 350 tisíc €, Čistý obrat nepresiahol 700 tisíc € (účty 601,602,604), Priemerný počet zamestnancov nepresiahol 10.   Aká je nevýhoda? Treba [...]

  • Slovo transfer znamená prevod. Jedná sa vlastne o prevod zisku pomocou oceňovania. To znamená tvorba takých cien, s ktorými je možné presúvať zisk do iného štátu, či za to, že materská spoločnosť má tam sídlo (často), alebo (a veľmi často) aby zdaňovanie bolo výhodnejšie v inom štáte, ale dôvod môže byť aj iný. Od roku 2017 sa povinne [...]